Jaarverslagen en werkplannen

JAARVERSLAG 2015 +  WERKPLAN 2016

Fietsersbond , afdeling Deventer e.o.

 

JAARVERSLAG PERIODE 2015

Het afgelopen jaar heeft de lokale afdeling van de landelijke Fietsersbond weer zo goed mogelijk geprobeerd op te komen voor de lokale belangen van alle fietsers in Deventer en regio Salland.

Er is gewerkt door 6 actieve vrijwillige kernleden. Het Fietsbeleidsplan “Deventer Fietst” 2010 – 2015 loopt als een rode draad door onze activiteiten. De FB heeft al een aanzet gegeven tot de evaluatie van dit beleidsplan. Er werd 2 x wethoudersoverleg gepleegd; daarnaast namen we 4-wekelijks deel aan het VAO (Verkeerskundig Advies Orgaan) en regelmatig bilateraal overleg met de gemeente bijv. nieuwbouw stationsstallingen – Groene Wal – Viaduct Oostriklaan – rotondes Deventer Ziekenhuis – fietsparkeren binnenstad. Een zorgpunt vormt de communicatie met onze gemeente: het ambtelijk overleg is al afgeschaft mede door bezuiniging bij de gemeente (vertrek “fietsambtenaar”) en het VAO is teruggebracht van 2- naar 4-wekelijks. Ad hoc is er contact met de pers geweest wat geresulteerd heeft in diverse artikelen in Deventer Dagblad. Ad hoc is er steeds op klachten gereageerd; mensen gewezen op het meldpunt van de gemeente  maar ook klachten besproken met ambtenaar c.q. wethouder, maar ook met  politieke partijen.
“Hoogtepunten” in 2016: realisatie nieuwe stationsstalling – herstart van de snelfietsroute Apeldoorn/Deventer – lobbywerk bij provincie Overijssel t.a.v. fietsgelden

Kernactiviteiten 2015: concreet

1.      Vaststelling jaarverslag 2014 / jaarrekening 2014 / Werkplan 2015 / Begroting 2015

2.      Provinciaal Fietsbeleid : initiatief tot interregionaal afdelingsoverleg. Er komt een werkgroep (opvolging provinciaal vertegenwoordiger) die lobbyt bij de provincie Overijssel. Het fietsbeleid van de provincie is verwoord in een Koersdocument. Dit moet o.a. vertaald worden naar een “meerjarig uitvoeringsprogramma fiets Salland”.

3.      Verkenning Ruggegraat Stedendriehoek
A-1 zal worden verbreed; wij fietsers proberen mee te liften met het pleiten voor extra fietsverbinding over de IJssel langs de A-1. Wij sturen een inspraakreactie voor het MER. Pontje Gorssel blijft op de valreep behouden.

4.       Oostriklaan: bijgesproken. Tracee zal in de loop van het jaar een gunstiger vorm krijgen voor de fiets door aankoop grond gemeente.

5.      Gemeentelijk Fietsbeleid: gemeente kondigt al aan dat er geen nieuw separaat fietsbeleid in de toekomst komt. Wij dringen uiteraard hier wel op aan. Het beleid van de afgelopen 5 jaren willen we wel graag evalueren; hiervoor wordt zelfs in de gemeenteraad een motie (CU / Arie de Niet) aangenomen.
Wij doen een aanzet middels een enquête onder de leden: 26 leden reageerden. Meest genoemd = betere afstelling verkeerslichten / fietsvriendelijker maken rotondes / Nieuwstraat-Engestraat fietsgastvrij / asfalteren. Opvallend: eenzijdig 2-richtingfietspaden (zoals nu Mr. De Boerlaan)  zijn niet persee veiliger en fietsvriendelijker!

6.      Rotondes
a. we maken foto’s van ON-veilige en redelijk veilige rotondes in Deventer t.b.v. handboek gemeente. Overigens nooit gezien dit Handboek. We houden opnieuw pleidooi veer meer uniformiteit.
b. Rotondes DZ: door een extern bureau is onderzoek gepleegd naar de (on)veiligheid op de rotondes bij het Deventer Ziekenhuis (DZ) en wij waren bij de presentatie. Uitkomst: overzicht verbeteren en fiietsoversteken , dus fietser in de voorrang, zo houden. Vraag is of gemeente de aanbevelingen overneemt. Wordt vervolgd.

7.      Fietsstad 2016: we bezoeken een thema-avond. Deventer dingt niet mee naar titel. Thema 2016: Bikeconomics

8.      Hanzetracee: gereageerd op reconstructie. Fietser krijgt wel meer ruimte maar vanwege historisch perspectief van industrieterrein wordt het fietspad aangelegd in geveegde betonplaten en granietstroken. Dit laatste wordt op ons aandringen geschrapt.

9.      Fietsroute Deventer-Apeldoorn: nieuw leven ingeblazen
Dit resulteert in een 2e officiële aftrap op 11 december met bestuurders: er wordt ca. 4 miljoen euro ter beschikking gesteld. Verbetering : hellingbanen ipv trappen bij fietsbruggetje N344. Nog onderzoek naar verbreding spoorbrug / verbeterde afstelling VRI Wilpsedijk; verbetering herkenbaarheid en bewegwijzering. Ook nog aanpassingen in A’doorn (Molenstraat – Zonnewende) en Teuge (bypass rotonde). Samen opgetrokken met afdeling Apeldoorn.

10.   Fietsroute Deventer-Zutphen: in het kader van Verkenning Ruggegraat Stedendriehoek is er een informatiebijeenkomst (30 april Zutphen) en een schouw (26 mei) geweest van een mogelijke snelfietsroute tussen Deventer en Zutphen. Onze aandachtspunten kenbaar gemaakt: aansluiting met Deventer-Oost + tunneltje Epse o.a. Tot op heden geen schouwverslag gezien (eerst goedkeuring bestuurders van de 3 betrokken gemeentes volgens de projectmedewerker)

11.   E-Bikedag (20 augustus; 800 uitnodigingen ; opkomst van 20 deelnemers) georganiseerd in samenwerking met Landelijke FB

12.   Pothoofd – reconstructie
Komt in de zomervakantie tot stroomversnelling tot ons ongenoegen. Schouw en brief / gesprek met wethouder Rorink mogen niet baten. Het 2-richtingenfietspad wordt niet doorgetrokken. De verbreding komt ten goede van een auto-uitvoegstrook t.b.v. 180 nieuwe autoparkeerplaatsen in het Sluiskwartier. Er komt aan beide kanten vanaf Wilhelminabrug een fietsstrook (verhoogd) in klinkers. De vreemde oversteek bij de flats blijft helaas gehandhaafd. Fietsen over de wandelboulevard hoeft niet meer.

13.   Nieuwe tijd voor mobiliteit
In DocH2O bezoeken we een 2-tal avonden in het kader van  herijking OV.

14.   Project Fietsendiefstal
Diverse belangengroepen w.o. politie – gemeente – fietsdepot en wij steken de kop bij elkaar om fietsendiefstal preventief aan te pakken; nog geen concrete acties

15.   Mr de Boerlaan
Realisatie eenzijdig 2-richtingenfietspad in rood asfalt van kruising Pothoofd tot kruising Snipperlingsdijk.

16.   Fiets en Vluchteling
In verband met de toenemende vluchtelingenstroom naar Nederland en dus ook Deventer (Schalkhaar AZC 650 en locatie Auping 250) nemen we initiatief om in het kader van een snelle inburgering fietslessen aan te bieden in overleg met de Fietsschool. Op het AZC ontstaat een werkgroep “Fietslessen AZC” waar wij aanschuiven.

 

 


WERKPLAN 2016

 

Speerpunten

1.      Beïnvloeding gemeente,  regio, provincie – evaluatie Fietsbeleidsplan “Deventer fietst 2010-2015” en vervolg fietsbeleid 2016 – 2020
a. Overleg met ambtenaar / wethouder  (o.a. Fietsbeleidsplan / MIND-MJOP) b. Fietsen met B&W c. Inspreken politieke markt d. provinciaal Fietsersbondoverleg

2.      Communicatie publiek
Afdelingswebsite / Nieuwsbrieven / Meldpunt
  

3.      Lopende projecten: participatie
a. Groene Wal b. Binnenstadstallingen : Sijzenbaan /stadhuis/Cultuurdriehoek o.a.) / bereikbaarheid c. Keizerslanden / Borgele d. Steenbrugge e. SFR Deventer-Apeldoorn : implementatie diverse maatregelen en vervolgonderzoek f. SFR Deventer-Zutphen  g. Uitvoering Plan Deventer-Zuid met fietsbrug A-1 g. Renovatie Wilhelminabrug h. fietsen winkelgebieden bijv. Nieuwstraat / Engestraat  i.opstellen nieuw Fietsbeleidsplan 2016 – 2020 / speerpunten  j. spoorviaduct  Oostrikslaan

 In de bijlage de complete jaarverslagen en werkplannen van de afgelopen jaren.

 

jaarverslag 2013, werkplan 2014

jaarverslag 2014 – werkplan 2015

jaarverslag_2015_-_werkplan_2016.docx