Fietsersbond Deventer

ZIENSWIJZE OP MJOP-MIND 2021– 2024

juli 2020

Algemeen
We zijn blij om voor de 2e maal op rij te lezen dat in dat in dit MJOP MIND er speciaal aandacht is voor duurzame mobiliteit en in het bijzonder voor de fietser.
Getuige hiervan de uitspraken in H.1 Inleiding als eerste Speerpunt: ‘De rode loper gaat uit voor de fietser‘ en in H.2 waar gesproken wordt over ‘Investeringen in duurzame mobiliteit‘.
Er is terecht vooral veel aandacht voor onderhoud (= vervangingsinvesteringen) van fietspaden in het buitengebied die in onze ogen ook hard aan een renovatie toe zijn. Blij zijn we ook dat het Hanzetrace , naast belangrijke auto-verbinding ook onderdeel van het hoofdfietsnetwerk en intensief gebruikt door fietsers w.o. veel scholieren, over een aanzienlijke lengte totaal wordt aangepakt. Het fietspad Lebuïnuslaan rond de school Marke-Zuid wordt echter maar beperkt vanwege nieuwbouwplannen van deze school.

Het streven naar een integrale aanpak is ook prima, vooral als dat betekent dat naast aanpak van de autorijbaan ook de fietsstroken en fietspaden worden meegenomen!

Opvallend: Veel plannen zijn al “naar voren gehaald” zoals Godebaldpark (blz. 9 + 51) , Havezathelaan (blz. 47), De Braam (blz. 52) zijn al in de eindfase van de ontwerp en besluitvorming, nu in 2020. Ze horen eigenlijk niet meer terug te komen in dit MIND-MJOP 2021 – 2024 vinden wij. Wat is de reden dat ze er toch nog in staan?

Bij de vertaling in de projecten hadden wij graag meer concretisering gezien van de afmetingen die gehanteerd gaan worden: onze voorkeur gaat uit naar de meest actuele CROW-normen, bijvoorbeeld minimaal 2 m. voor een enkelvoudig fietspad en minimaal 3 m. voor een dubbelzijdig 2-richtingen fietspad (norm juli 2020). Opvallend en een COMPLIMENT waard is de geplande verbreding van het fietspad op de IJsseldijk Lage Steenweg: van 2.75 naar 3.50 m. Goed voorbeeld doet goed volgen!
Verhardingssoort: binnen de bebouwde kom bij voorkeur rood asfalt (en bij boomworteldruk: beton) en buitengebied vooral beton.

Het taalgebruik is m.n. bij de beschrijving erg abstract en laat dus veel ruimte voor uiteenlopende interpretaties:
Wat moeten we met ‘verbeteren uitstraling en inrichting – verbeteren verkeerscirculatie – voorkomen kapitaalvernietiging – veiligheid weggebruikers‘? In de praktijk blijken deze begrippen nogal een subjectieve en dus discutabele lading te bevatten. Veel veiligheid voor fietsers wordt gecreëerd als ze letterlijk meer ruimte krijgen, zeker nu het aantal fietsers (met diverse snelheden) alsmaar groeiende is!

De volgende aanpak van urgente knelpunten zien wij helaas nog niet terug in concrete plannen / investeringen / projecten:
– Spoorbrug: minimaal een nieuwe asfaltlaag maar beter een nieuw breed fietspad!
– Verbeterde fietsinfrastructuur Bedrijventerreinen
– Snelfietsroute Deventer- Zutphen (2020): Poort van Deventer(wel genoemd als project BUITEN MIND-MJOP), Traject Epse – Macdonalds – BP Benzinestation
– Pothoofd: verleggen fietspad vòòr de Pothoofdflats i.v.m. plan aansluiten in- en uitgang parkerende auto’s Brinkgarage op het Pothoofd
– Renovatie zand-fietspaden in buitengebied (vaak onderdeel van knooppuntenroute) zoals Averlose Houtweg; graustabiel halfverharding of nog liever, beton !
– Afwaardering autoverkeer Welle en meer ruimte voor fietser.

Minimaal : naar voren halen renovatie tegelfietspad dat in abominabele staat is en onveilig!
– Gratis bewaakte fietsenstalling in de Cultuur-driehoek
– Ontbrekende schakel = bruggetje Hunneperkade (Snipperlingsdijk– Bergweide)
– Oerdijk: traject Lettele – Okkenbroek
– Wechelerweg: 2-richtingenfietspad in zeer slechte staat; wordt nergens genoemd ??
– Binnensingel: klinkers in zeer slechte staat (belangrijke fietsverbinding vanuit D-Noord)
– Vervangen kinderkoppen t.h.v. FoodDock (Mr. De Boerlaan) en Café de Kikker + vervangen tegelfietspad aan de zuidkant van de Bernhardsluis
– Deltalaan: asfaltfietsstroken
– Fietsstraat Rielerweg: te onveilig voor fietsers door hardrijdend autoverkeer. Voorstel: afwaarderen tot eenrichtingverkeer of de straat herinrichten met autoluwe en autoremmende maatregelen
– Uitvoering Plan-Zuid met optie fietsen langs de A-1-brug over de IJssel en tunnel onder spoorlijn/ Siemelinksweg ter ontsluiting van Colmschate-Zuid en bedrijventerrein Kloosterlanden.

Inhoudelijk – CONCREET

Blz. 49
Roland Holstlaan: worden fietspaden ook meegenomen ?
Fietsoversteek naar de Platvoetsdijk / Brederodelaan kan veiliger bijv. met een plateau: veel fiet-sende sporters die gaan tennissen en voetballen.

Blz. 51
Godebaldpark en Radboudlaan al besproken met Ellis Masman.
Fietspad uit het park zou nog een stukje doorgetrokken worden naar Frederik v Blankenheimtraat: wordt hier niet meer genoemd ? Wat wordt bedoeld met “veel verharding in Radboudlaan” ?

Blz. 53
Fietspaden 2021 – 2022
Algemeen: daar waar fietspaden aangepakt worden: worden aan beide zijde van de rijbaan het fietspad aangepakt ? bijv. bij Rembrandtkade – R.Holstlaan.
Boxbergerweg
Ons is niet helemaal duidelijk hoever het fietspad langs de Boxbergerweg wordt aangepakt ?
Wij rekenen erop vanaf de Zandwetering tot de gemeentegrens met Olst-Wijhe waar al beton ligt !
Wij rekenen erop dat het fietspad (eenzijdig-2-richtingen) minimaal 3 m. wordt volgens CROW richtlijn. Het is een populair fietspad.
Laan v Borgele:
waarom niet helemaal tegels vervangen vanaf rotonde Overstichtlaan tot Zandwetering ? Nu klein stukje van Keizer Karellaan tot ingang Daventria.
Raalterweg: heel kleine stukjes helaas.
Singel: aan de parkkant alleen of beide kanten ?
Aan de parkkant: voorkeur minimaal 2 m. in beton

ALGEMENE CRITERIA WAARAAN EEN TOEKOMSTBESTENDIG DUURZAAM FIETSNETWERK MOET VOLDOEN :

– Niet alleen tegelfietspaden vervangen door rood asfalt /beton maar ook VERBREDEN: 2 meter breed bij een eenzijdig fietspad en 3 tot 4 meter voor een eenzijdig 2-richtingenfietspad
– Doorgaan met vervangen asfaltfietspaden in betonplaten in het buitengebied en fietspaden met veel boomworteldruk + aandacht voor verbreden + belijning + verlichting
– Meer 30- km – zones creëren en zodanig inrichten
– Verbetering wachttijden bij VRI’s, te beginnen bij oversteek Station – Churchillplein
– VRI’s: 2 X groen per cyclus bij voorkeur
– Meer opstelruimte voor fietsers bij diverse oversteken bijv. op het pas heringerichte Chur-chillplein
– Uniforme rotondes
– Fatsoenlijke en voldoende fietsenstallingen binnenstad, bij voorkeur gratis / bewaakt / Fietsparkeur; duidelijk herkenbaar bij Publiekvoorzieningen zoals Cultuurdriehoek / Stad-huis
– Duidelijke bewegwijzering naar Centrum / stallingen binnenstad / Snelfietsroutes / buiten-gebied
– Uniforme / heldere uitgangspunten c.q. criteria voor aanleg nieuwe fietsroutes / infrastruc-tuur
– Doorgaan met verwijderen paaltjes / obstakels in fietspaden
– GLADHEIDSBESTRIJDING:
– Bladval : regelmatig vegen in de herfst m.n. op vrijliggende fietspaden m.n. in buitenge-bied;
– Bij aankondiging vorst: preventief belangrijkste fietsroutes strooien m.n bij bruggen, via-ducten, hellingen

Categorieën