Dit willen wij

  • Wij staan op de bres voor alle 150.000 fietsers binnen onze regio
  • Wij staan ervoor dat je vlot, veilig en comfortabel naar elke bestemming kunt fietsen. Op plaats van bestemming (zoals stadscentrum, station, winkelcentrum, publieke voorziening) dien je dan uiteraard je fiets goed te kunnen parkeren.

AMBITIES FIETSERSBOND DEVENTER 2015-2018:  

 

Visie: Schaalsprong

 

Mede dankzij het steeds intensievere gebruik van de e-bike is de afstand  die burgers willen en kunnen fietsen fors vergroot. Dat betekent dat bij het plannen van fietsinfrastructuur met deze nieuwe ontwikkeling rekening gehouden moet worden.

De directe gevolgen zijn:

 

  • De afstanden die burgers fietsend overbruggen zullen langer worden.
  • De snelheid van een gedeelte van het fietsverkeer zal naar 25 km/uur gaan.
  • De fietsintensiteit zal groter worden.

 

Er blijkt bij burgers en bedrijven ook een maatschappelijk verlangen te bestaan naar betere en meer fietsvoorzieningen. In een tijd dat we  steeds beter op de uitgaven moeten letten, kan juist het promoten van fietsen juist enige verlichting bieden: naast de preventieve werking op onze gezondheid heeft het promoten tegelijkertijd een gunstig kosten- én milieubewustzijnseffect.
De gemeente heeft als beheerder/inrichter van de openbare ruimte een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid in het creëren van gunstige voorwaarden tot een hoger fietsgebruik. Niet onbelangrijk: Deventer heeft zich ook ten doel gesteld om in 2030 CO2 neutraal te zijn. De fiets kan een duidelijke bijdrage leveren in het realiseren van dit doel.

 CONCREET 


VLOT

·        Sterroutes:  conflictvrij(bijv. Raalterweg – H.Dunantlaan)  – asfalt – zonodig verbreden

·        Aanpak Snelfietsroute Deventer-Apeldoorn (spoorbrug / VRI Wilpsedijk) en Deventer-Zutphen

·        Minder barrieres door verder streven naar maximale maaswijdte van 400 m:

·        Realiseren  fietsbrug langs de A-1 + fietspad Schipbeek + Oostelijke fietsentree Zuid + fietsbrug Zuid (Plan “Fietsagenda Zuid”): recreatief belang + belang woon-werkverkeer

o   Tunnel Oostriklaan(al in gang gezet) onder spoor maar ook doorsteek Rivierenwijk – Bergweide d.m.v. fietsbrug aftakking Overijssels Kanaal

o   Recreatief fietspad Pothoofd langs IJssel; scheelt een aantal fietsoversteken !

 

·        Streven naar kortere wachttijden op kruisingen en vooral sterroutes / hoofdfietsroutes
Meer kruisingen 2 X cyclus groen en 4-richtingen groen

·        Groene golf op lange fietstrajecten zoals As Colmschate-Binnenstad

·        Uniformiteit wachttijdvoorspellers

·        Op drukke kruisingen met VRI: opstelstroken aanleggen

·        Nieuwstraat – Engestraat: fietsen toegestaan

·        Snorfietsers(m.n. scooters) op de rijbaan

 

VEILIG

·        Verwijderen obstakels op of direkt naast fietspaden : belangrijkste oorzaak eenzijdige ongelukken

·        Hellingen zonodig verwarmen: preventie bij winterse omstandigheden (vb. helling stationsstalling) toepassen op fietsbrug  ImmerWeiterbrug bijv.

·        Fietspaden buitengebied veiliger: beter zichtbaar door verlichting,“glow-in-the-dark”-belijning, frequentere gladheidsbestrijding (bladeren in de herfst, sneeuw-ijs in de winter)

·        Aanpassen fietsoversteek westelijke rotonde DZ conform uitkomsten verkeersbureau BonoTraffics

·        Plan van aanpak reduceren fietsendiefstal

 

COMFORTABEL

·        Asfalteren (STER)fietsroutes; doorgaan met omvormen tegelfietspaden naar asfalt (bijv. Welle – IJsselkade-Roland Holstlaan – Overstichtlaan – Laan van Borgele) – Oosterwechselweg (Schalkhaar)

·        Oerdijk: 30 km-zone doortrekken bij Sportpark Horsterhoek – aanpak kruising / fietspad

·        Uitbreiding Parkeervoorzieningen
m.n. binnenstad zoals Sijzenbaanplein – Cultuurdriehoek – nieuwe stadhuis – + strategische plekken aan de rand van de binnenstad (Wilhelminabrug bijv.) maar ook bij winkelcentra en semi-publieke voorzieningen

·        Laadpunten E-bike uitbreiden bijv. in Sijzenbaanstalling

·        OV-fiets – verhuurpunten uitbreiden

 

OVERIG

 

·        Communicatie bepaalde doelgroepen bijv. vluchtelingen/scholieren  ter stimulering fietsgebruik

·        Evaluatie oude FBP 2010 – 2015 gemeente Deventer (motie Arie de Niet CU)

·        Overname beleidspunten provincie Overijssel (Koersdocument)